OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

8 lutego 2019


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w dniu 01.02.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.37.2018.AM dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=630m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 233 oraz fragmentach działek nr ew. 228/26 i 228/202 obręb 32 Radomsko, w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.