OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

8 lutego 2019


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 05.02.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Radomska z dnia 4 maja 2017r. znak: TRM.6733.16.2017.DF o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Kompleksu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych obejmującej budowę basenu kąpielowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład której wchodzą m.in. atrakcje wodne, niecki zewnętrzne w tym wodny plac zabaw, ścieżka edukacyjna, dojścia, dojazdy, parking dla samochodów osobowych oraz autokarów, elementy małej architekturyoświetlenie terenu oraz zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, na terenie działek nr ewid. 228/36, 228/37, 228/79, 228/120 obręb 32 przy ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku. Planowana zmiana dotyczy pkt 2 ust. 1 lit "h" cyt. wyżej decyzji, tj. zwiększenia powierzchni niecek basenowych wewnętrznych.

Ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska - pok. 204, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, we wtorki w godz. 730-1700.
    
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.