OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

27 października 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) w dniu 18.10.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa drogi, budowa placu do zawracania, budowa zjazdów, budowa sieci oświetlenia ulicznego, rozbiórka i budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa urządzeń retencyjno-infiltracyjnych na działkach nr ewid. 550, 564/1, 553/1, 551/1, 526/1, 552/1, 555/3, 520/3, 509/3, 520/1, 521, 509/2, 623/1 obręb 44 w Radomsku, budowa wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego infiltracyjno -odparowaującego na działce nr ewid. 509/5 obręb 44, przebudowa, rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia 15kV na działkach nr ewid. 550, 553/1, 553/2, 554, 551/1, 551/2, 552/2, 518, 519, 520/2, 509/3, 509/5 obręb 44 Radomsko”.
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 564/1, 550, 553/1, 553/2, 554, 551/1, 551/2, 552/2, 526/1, 552/1, 555/3, 520/3, 509/3, 509/5, 520/1, 520/2, 521, 509/2, 518, 519, 623/1 obręb 44.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni  od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).