OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

27 października 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) w dniu 25.10.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych na działce nr ew. 157/4 obręb 31, działkach nr ew. 203 i 204 obręb 34, działce nr ew. 174/26 obręb 26 oraz działce nr ew. 1 obręb 17 położonych w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).