OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

1 czerwca 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 23.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.12.2018.AM dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.
1. Montaż 2 szt. wiat przystankowych w pasie drogowym ul. Armii Krajowej dz. nr ewid. 179/1 obręb 26.
2. Montaż 1 szt. wiaty przystankowej w pasie drogowym ul. Reymonta dz. nr ewid. 2/3
obręb 18.
3. Budowa instalacji zalicznikowej zasilania elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, na nieruchomościach oznaczonych numerami działek: dz. nr ewid 179/1, 307/1, 175/2 obręb 26, dz. nr ewid. 113/1, 172, 1/11, 1/12, obręb 27, dz. nr ewid. 297/5, 198, 195, 196/1, 2/3, 4 obręb 18, dz. nr ewid. 272/2, 271/17, 2/5, 3/2 obręb 15, dz. nr ewid. 646/1, 637/6 obręb 17.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.