Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn zm.) w dniu 29.01.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych na działkach nr ew. 172, 36, 35/14 i 35/17 obręb 27 położonych przy ulicy Piastowskiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).