OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

1 czerwca 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKAZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 23.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.10.2018.AM dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. Budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w ul. Nałkowskiej w Radomsku, na fragmencie działki nr ew. 729 obręb 48 Radomsko, przy ul. Nałkowskiej w Radomsku.


Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.