OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE        Na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 112, oraz art. 113 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) , podaję do publicznej wiadomości, że zostały zebrane materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji dotyczącej wywłaszczenia działek niezabudowanych, o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych numerami 44/2 o pow. 0,0003ha, 63/2 o pow. 0,0086ha, 84/2 o pow. 0,0005ha oraz 160/1 o pow. 0,0032ha, położonych w obrębie 30 miasta Radomsko, przy ulicy Stara Droga (dawniej ul. Armii Ludowej).


      W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy  w  godzinach  pracy  Starostwa Powiatowego  w  Radomsku  przy  ul. Leszka Czarnego 22 w   Referacie   Gospodarki   Nieruchomościami  pok.  nr  213   lub    telefonicznie   pod  numerem  44 -  685 89 42.  

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.