OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

26 października 2017


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 17.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3934E ul. Wyszyńskiego w Radomsku” na działkach nr ewid. 415/3 i 100 obręb 19, położonych przy ul. Prymasa Wyszyńskiego i ul. Stodolnej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska- www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.