OBWIESZCZENIE

25 stycznia 2018


OBWIESZCZENIE

 

Prezydent Miasta Radomsko informuje, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej „Budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w korycie rowu przydrożnego drogi gminnej ul. Łódzkiej wraz z przebudową i likwidacją fragmentu ww. rowu” zgodnie z pismem Inwestora z dnia 8 stycznia 2018 r. zmienia się nazwę inwestycji na „Budowa przepustu z wylotami w korycie rowu przydrożnego drogi gminnej ul. Łódzkiej w Radomsku wraz z przebudową i likwidacją fragmentu ww. rowu” na działce nr ewid. 546 obręb 38 w Radomsku. Teren objęty wnioskiem pozostaje bez zmian.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.