OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

8 czerwca 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) w dniu 04.06.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.11.2018.KI dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia, budowie i przebudowie przyłączy napowietrznych niskiego napięcia, budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia,  na działkach nr ewid. 364, 348, 349/1, 350/1, 351, 367/1 obręb 8 oraz na działkach nr ewid. 1/24, 6, 7 obręb 9 Radomsko, przy ulicy ks. Karola Kościowa w Radomsku.  

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).       
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.