OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

6 lipca 2018


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1073) w dniu 28.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia, polegającej na:

budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia,
budowie linii kablowej średniego napięcia,
budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN,
budowie linii kablowych niskiego napięcia,
na działkach o nr ewid. 526/1, 526/2, 509/6, 509/5, 563/1, 562/3, obręb 44 w Radomsku i na działkach o nr ewid. 502/1, 502/2, 503/2, 503/1, 501, 504, obręb 1 w Radomsku (w rejonie ul. Sucharskiego w Radomsku).

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.