OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

31 sierpnia 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 23.08.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.26.2018.AM dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia polegająca na: budowie i przebudowie linii napowietrznych średniego napięcia oraz budowie linii kablowych średniego napięcia, budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia,  zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 175/6, 175/7, 175/11, obręb 27, przy ul. Łokietka w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.