OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

2 listopada 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w dniu 30.10.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.33.2018.AM dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Obrońców Westerplatte w Radomsku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz linii kablowej oświetlenia ulicznego i słupami oświetleniowymi, na działkach nr ew. 185/8, 185/5 ob. 8 oraz fragmentach działek nr ew. 237/2, 453/4, 288/8 ob. 8 i 1/24 ob. 9 Radomsko, w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.