OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

25 stycznia 2019


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w dniu 22.01.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.36.2018.AM dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. Budowa linii kablowych SN 15kV 2x3xXRUHAKXS, 1x240/50 mm2, na fragmencie działki nr ew. 18/18 ob. 9 Radomsko, w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.