OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

25 stycznia 2019


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w dniu 17.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy złącza kablowego średniego napięcia, linii kablowej średniego napięcia  (dla zasilania zakładu produkcyjnego położonego przy ul. Geodetów w miejscowości Radomsko działka nr ewid. 300/6 obręb 36), na terenie działki nr ewid. 158 obręb 3 położonej przy ul. Duńskiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.