OBWIESZCZENIE

12 kwietnia 2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 10.04.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.4.2019.KC dla inwestycji polegającej na budowie tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektrycznymi, przyłączem wodociągowym, instalacją elektryczną pozalicznikową, bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, utwardzaniem, małą architekturą, na działkach o nr ewid. 420, 231/113, 231/28, obręb 27 Radomsko, na Osiedlu Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Leszka Czarnego.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 203) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska, na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,w lokalnej prasie.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.