OBWIESZCZENIE

19 kwietnia 2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 10.04.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.3.2019.KC dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej,na działkach o nr ewid. 199/2, 182/7 (obręb 20 Radomsko), 100, 415/3 (obręb 19 Radomsko), 113/1, 113/2 (obręb 27 Radomsko), 179/1, 307/1 (obręb 26 Radomsko), 23/9 (obręb 31 Radomsko), na ul. Stodolnej, Prymasa Wyszyńskiego, Jagiellońskiej, Starowiejskiej i Armii Krajowej w Radomsku.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 203) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska, na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia, w lokalnej prasie.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.