OBWIESZCZENIE

17 maja 2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.   - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 14 maja 2019r. zostało wydane postanowienie znak: TRM.6733.16.2017.DF o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Prezydenta Miasta Radomska znak: TRM.6733.16.2017.DF z dnia 5 marca 2019r. zmieniającej ostateczną decyzję z dnia 4 maja 2017r. znak: TRM.6733.16.2017.DF.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania

Na wyżej wymienione postanowienie stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska, na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia, w lokalnej prasie.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.