OBWIESZCZENIE

14 czerwca 2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 12.06.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.17.2019.KS dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV zasilającej przystanek autobusowy, przebiegającej po działce nr ew. 175/7 ob. 18 Radomsko przy ul. Żeromskiego w Radomsku w ramach zadania pn. „Budowa instalacji elektrycznej zalicznikowej w ul. Żeromskiego i ul. Reymonta w Radomsku”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 203) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska, na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia, w lokalnej prasie.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.