OBWIESZCZENIE

16 sierpnia 2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 14.08.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.24.2019.DF dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Szarych Szeregów w Radomsku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz linii kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi, na nieruchomościach oznaczonych numerami działek: 245 obręb 43, dz. 1/7, 7/3, 7/1, 80/1, 74/1, 404, 405/4, 408, 411/1, 144 obręb 28, dz. 1/10, 148/1, 148/2 obręb 25, dz. 2/1, 1/9, 7/1 obręb 29.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

      Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

           

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

-        na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,

-        w lokalnej prasie.

 

            Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.