OBWIESZCZENIE

12 września 2019


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096  z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 28.08.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.31.2019.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika infiltracyjno-odparowującego wraz z doprowadzalnikiem na działce nr ewid. 31 obręb 14 Radomsko, a także przebudowie odcinka rowu przydrożnego wraz z przepustami, budową i przebudową zjazdów, przebudową i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej i elektrycznej w pasie drogowym ul. Krańcowej w Radomsku, przewidzianego do realizacji: ul. Krańcowa w Radomsku, działki nr ewid. 31, 62 obręb 14.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

           

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

-        na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,

-        w lokalnej prasie.

 

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.