OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

30 marca 2017


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 03.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanału deszczowego dla odwodnienia skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Żeromskiego z odprowadzeniem wód do rzeki Radomki na działkach nr ew. 208/8, 208/6, 175/7, 194/1 i 194/2 obręb 18 i działkach nr ew. 4/1 i 1 obręb 26 położonych w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).