OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

30 marca 2017


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.50.2016.JK z dnia 28.03.2017r. wznowił postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych na działce nr ew. 157/4 obręb 31, działkach nr ew. 203 i 204 obręb 34, działce nr ew. 174/26 obręb 26 oraz działce nr ew. 1 obręb 17 położonych w Radomsku.