OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

6 lipca 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 28.06.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.17.2017.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na ul. Krańcowej w Radomsku wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego i szafki oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ewid. 152 obręb 50, nr ewid. 62 i 64 obręb 14.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.