OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

6 lipca 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA
      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 30.06.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.19.2017.DF dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu tłuczniem kamiennym nawierzchni działek nr ewid. 236/1, 43/2, 44/2, 45/6 obręb 50 przy ul. Sanickiej w Radomsku.

    Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.