OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

14 lipca 2017


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 04.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce, przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do rzeki Radomki wraz z przyłączami na długości około 120m w ul. Reymonta w Radomsku, na odcinku od ul. Żeromskiego do Al. Jana Pawła II, na terenie działek nr ewid. 4, 75/1, 75/2, 75/3, 113/5 obręb 18.  

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.