OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

19 lipca 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 07.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak. TRM.6733.35.2017.EG w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV do stacji elektroenergetycznej Radomsko Południe, na terenie działek nr ewidencyjny 91, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 253, 252, 251, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 227/1, 226/1, 225/1, 224/2, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207/2, 207/1, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193/2, 193/1, 192, 189 obręb geodezyjny  nr 29 oraz na terenie działek nr ewidencyjny 94/3, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 127, 128, 129, 130, 137 obręb geodezyjny nr 30.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publucznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.