OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

5 października 2017


OBWIESZCZENIE


PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) w dniu 27.09.2017r. została wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.36.2017.KS dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na ul. Spokojnej wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 211/5, 211/6, 212/1 (obręb 47, Radomsko).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).       
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.