OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

31 października 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 25.10.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.42.2017.AM dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci ciepłowniczej, podziemnej z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych, na terenie działek o nr ewid. 364/5, 364/4, 410, 474, 494, 364/9, 365/4, 377, 591/2, 625, obręb 11, przy ul. Grodzkiej, Sportowej i Krzywej w Radomsku.


Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomościprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.