Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

19 lutego 2016


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) w dniu 09.02.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami  wodno-kanalizacyjnymi i elektrycznymi, ogrodzeniem, przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi, utwardzeniem terenu i budową zjazdu publicznego na terenie działek                       nr ewid. 257/4, 343/2 obręb 42 położonych przy ul. Chabrowej w Radomsku.
 
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i  Planowania Przestrzennego).