OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

9 listopada 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) w dniu 07.11.2017r. została wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.43.2017.KS dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci ciepłowniczej, podziemnej z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych, przewidzianego do realizacji w ul. Wodnej, Malinowej i Porzeczkowej w Radomsku, działki Nr ewid. 498/1, 585, 498/5, 587 i 586/1 (obręb 7, Radomsko).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.