OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

15 lutego 2018


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1073) w dniu 07.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN. Demontaż linii el-en. napowietrznej nN wraz z demontażem przyłącza el-en. napowietrznego nN, na terenie działek o nr ewid. 2/30, 2/165, 2/166, obręb 16, w Radomsku, przy ul. Brzeźnickiej.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.