OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

23 lutego 2018


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), w związku   ze zmianą zakresu inwestycji, w dniu 14.02.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku przy ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku wraz z budową sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV polegającą na budowie instalacji oświetlenia terenu na działkach nr ewid. 82/3, 83/1, 86/1, 87/1, 90/1, 92/1, 93/1, 95/1, 96/1, 100/5 obręb 33. 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości  przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.