OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

23 marca 2018


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 21.03.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.6.2018.AM dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. Budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN. Demontaż linii el-en. napowietrznej nN wraz z demontażem przyłącza el-en. napowietrznego nN., na terenie działek o nr ewid. 2/30, 2/165 i 2/166, obręb 16, przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta) 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.