OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

29 marca 2018


OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.) w dniu 19.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. „Budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia. Budowa i przebudowa przyłączy napowietrznych niskiego napięcia. Budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia.”, na działkach nr ewid. 364, 348, 349/1, 350/1, 351, 367/1 obręb 8 oraz działki 1/24, 6, 7 obręb 9 – rejon ulicy Księdza Karola Kościowa w Radomsku.
Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska- www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.