OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

30 marca 2018


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) w dniu 26.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

- montażu 2 szt. wiat przystankowych w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na działce o nr ewid. 179/1, obręb 26 w Radomsku;
- montażu 1 szt. wiaty przystankowej w pasie drogowym ul. Reymonta na działce o nr ewid. 2/3, obęb 18 w Radomsku;
- budowie instalacji zalicznikowej zasilania elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, na nieruchomościach oznaczonych numerami: działki o nr ewid. 179/1, 307/1, 175/2, obręb 26 w Radomsku, działki o nr ewid. 113/1, 172, 1/11, 1/12, obręb 27 w Radomsku, działki o nr ewid. 297/5, 198, 195, 196/1, 2/3, 4, obręb 18 w Radomsku, działki o nr ewid. 272/2, 271/17, 2/5, 3/2, obręb 15 w Radomsku, działki o nr ewid. 646/1, 637/6, obręb 17 w Radomsku.


Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.