Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

10 maja 2018


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) w dniu 08.05.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.4.2018.KI dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia, na działkach nr ewid. 33, 216, 200, 202, 199 i 171/1 obręb 50, w rejonie ulic: Przedborskiej, Źródlanej i Słonimskiego w Radomsku.  

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.