Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

10 maja 2018


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.) w dniu 26.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 190, 63, 40mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego, na działkach nr ewid. 94/1, 94/2, 123/1, 1/3, 1/8, 1/2, 68/5, 150/1, 149 Obręb 25; 1/7,1/6, 1/1, 74/1, 407, 408, 409, 417, 418, 276, 427/4, 419, 420, 411/1, 437/6, 426, 437/5, 424, 425, 415, 416, 406 obręb 28; 726/3, 635/3, 631/2, 635/2, 615/1, 624/2, 808, 191/4, 330/2, 330/1, 390, 396/8, 397/12, 385, 376, 396/2, 397/3, 380, 579, 578/2 obręb 17 położonych w rejonie ul. Piłsudskiego, Ciepłej, Sienkiewicza, Soplicy, Pana Tadeusza, Baczyńskiego, Zajazd, Zaścianek, Podkomorzego, Jankiela, Szarych Szeregów w Radomsku.


Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.