Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

18 maja 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1073) w dniu 09.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie oświetlenia ulicznego na ul. Kościowej wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego, na działkach: o nr ewid. 1/18, 207, 5/4, 1/2, 2/5, obręb 15  i działkach o nr ewid. 20, 1/24, 3, obręb 9 w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).      


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.