Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

18 maja 2018


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) w dniu 11.05.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.5.2018.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku przy ul. Św. Jadwigi Królowej wraz z budową sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV polegającej na budowie instalacji oświetlenia terenu, na działkach nr ew. 86/1, 87/1, 90/1, 92/1, 93/1, 95/1, 96/1, 100/5 obręb 33  przy ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.