OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

18 maja 2018


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że w dniu 25.04.2018r. została wydana decyzja znak: TRM.6733.7.2016.DF umarzająca postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na wieży ciśnień (istniejącej) na działce  nr ewid. 177/2 obręb 27 położonej przy ul. Leszka Czarnego  w Radomsku.
              
Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5  pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska