OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

1 kwietnia 2016


 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: RAB.6733.16.2016.DF z dnia 23.03.2016r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na wieży ciśnień (istniejącej) na działce nr ewid. 177/2 obręb 27 położonej przy ul. Leszka Czarnego   w Radomsku.