OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

21 grudnia 2018


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w dniu 12.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy ul. Dobrej w Radomsku wraz z przebudową zjazdów, budową infrastruktury technicznej w postaci sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, deszczowej, sanitarnej, gazowej i telekomunikacyjnej, na terenie działek nr ewid. 101/5, 102 i 159/2 (fragment) obręb 17 położonych przy ul. Dobrej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.