OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

15 kwietnia 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn zm.) w dniu 13.04.20zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy zakrytego kanału deszczowego na trasie przebiegu koryta rowu melioracyjnego R-B, na odcinku od skrzyżowania ulicy Architektów z ulicą Narutowicza do wlotu tego kanału do rowu położonego na działce nr ew. 182 obręb 6 na działkach nr ew. 241/2, 244/2, 245/1, 245/3, 246/1, 246/2 obręb 6 i działkach nr ew. 668/1, 668/2, 215/1, 215/3, 91/1, 1/6, 680 i 686 obręb 7 położonych w Radomsku.16r.

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).