OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

27 kwietnia 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) w dniu 04.04.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rowu z przepustami oraz budowie kanalizacji deszczowej  przy drodze wewnętrznej urządzonej na działkach nr ewid. 726, 798, 518 obręb 41 w Radomsku wraz z budową wlotu do istniejącego rowu R-A i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

            Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 518, 726, 754, 558, 578, 798, 832/2, 532/1, 532/2, 729, 730, 731, 732, 739, 740, 741, 742/1, 742/2, 789, 793, 794, 516/2, 575 obręb 41 położone przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku.  

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni  od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i  Planowania Przestrzennego).