OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

10 kwietnia 2019


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) w dniu 01.04.2019r. na wniosek Miasta Radomska, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Jarosława Zarębskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w ramach zadania pn. „Budowa instalacji elektrycznej zalicznikowej w ul. Żeromskiego i ul. Reymonta w Radomsku”, zasilającej element małej architektury „Zielona Ściana” na terenie działki nr ewid. 4 obręb 18.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.