OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

19 kwietnia 2019


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.23.2018.DF z dnia 15.04.2019r. został dopuszczony dowód z opinii biegłego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Orange Polska S.A. na terenie działki nr ewid. 134 obręb 47 położonej przy ul. Narutowicza  w Radomsku.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.