OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

17 maja 2019


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) w dniu 25.04.2019r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbiórce stanowiska słupowego SN 15kV, budowie linii kablowej SN 15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, budowie linii kablowych nN 0,4kV, budowie złącza kablowo-pomiarowego, budowie szafki oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 125 obręb 14, nr ewid. 66/3, 65, 76/1, 76/15, 76/14, 77, 88/1 obręb 23, nr ewid. 137 obręb 22 w rejonie  ul.  Krańcowej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.