OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

26 sierpnia 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 17.08.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 28, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 33 obręb 31przy ul. Owocowej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).